Reklamacje

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru oraz usługi cyfrowej z umową. 

Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres:

Drogeria SOKO

ul.Kępa 8

97-200 Tomaszów Mazowiecki

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:

zamowienia@drogeriasoko.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest GLOWLY Ida Marcinkowska. Kliknij i dowiedz się więcej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa.

W reklamacji należy podać dane Klienta, które umożliwią udzielenie odpowiedzi na reklamację, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Informujemy, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

Zwroty (prawo odstąpienia od umowy)

Konsument oraz PB jednoosobowy w rozumieniu Regulaminu (czyli osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego), którzy zawarli umowę na odległość, mogą w terminie wskazanym poniżej odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: Drogeria SOKO, ul. Kępa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@drogeriasoko.pl

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta albo PB jednoosobowego lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części albo 
  • polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PB jednoosobowego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi albo PB jednoosobowemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument albo PB jednoosobowy, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta albo PB jednoosobowego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo PB jednoosobowego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo PB jednoosobowego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument oraz PB jednoosobowy mają obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpili od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: Drogeria SOKO, ul.Kępa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Konsument oraz PB jednoosobowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta oraz PB jednoosobowego od umowy, które obowiązani są ponieść:

 • jeżeli wybrano sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy w cenie pomiędzy wybranym sposobem dostawy a najtańszym zwykłym sposobem dostawy dostępnym w Sklepie.
 • Konsument oraz PB jednoosobowy ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy: 

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub PB jednoosobowego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: